Bliv garant

Køb garantbeviser i Klim Sparekasse - det betaler sig!

Klim Sparekasse er oprettet på lokalt initiativ i 1877 og er en selvejende institution. Det betyder, at ingen skal have udbytte af driften.

Sparekassen har en uafhængig ledelse, der repræsenterer kunderne.

Garanterne vælger repræsentantskabet, som udpeger bestyrelsen.

For hver 1.000 kroner garantbeviser du tegner, får du  forudsat at du er myndig  1 stemme ved sparekassens repræsentantskabsvalg hvert 4. år.

Ingen garant kan dog have mere end 20 stemmer, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Garantfordele

Ansvarlig kapital

Garantbeviser er egenkapital for Klim Sparekasse. Jo større egenkapital sparekassen har, jo bedre tilbud kan vi give kunderne.

Vi ønsker det bredest mulige fundament med mange garanter. Klim Sparekasse har p.t. ca. 1.100 garanter, som på denne måde støtter sparekassen og lokalsamfundet. 

Garantbeviser kan hæves efter nærmere aftale med sparekassen.

Garantbeviser er risikovillig kapital og kan således risikomæssigt sammenlignes med aktier i et aktieselskab.

I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at Klim Sparekasse aldrig har haft lukket for indløsning af garantbeviser.

Klim Sparekasse er et lokalt forankret og velkonsolideret pengeinstitut, og vi ønsker til enhver tid at tilbyde vore kunder og garanter en høj service og  konkurrencedygtige priser.