+45 98 22 52 55

Seneste regnskab

Tilfredshed med regnskabet for Klim Sparekasse


Klim Sparekasse med 11 ansatte er godt tilfredse med et overskud på kr. 5.467.000 før skat for 2020, når der tages hensyn til Coronakrisen

Resultatet er ca. en halvering af resultatet for 2019, som i høj grad var påvirket af Nykredits overtagelse af 75 % af aktiekapitalen i Sparinvest. Ses der bort fra denne engangsindtægt, er regnskabet ca. på niveau med 2019.

Indtjeningen før kursreguleringer, nedskrivninger og skat var budgetteret til 5,1 mio.kr. Denne post endte i 5,8 mio.kr. – 14 % over det forventede.

Sparekassen har en stor overskudslikviditet, hvoraf en væsentlig del er placeret til negativ forrentning i Nationalbanken. Ses der bort fra sidste års ekstraordinære høje aktieudbytte i forbindelse med Sparinvest-salget, er basisindtjeningen kun faldet 0,5 %, hvilket skyldes, at en stigning i gebyr- og provisionsindtægter på 4,8 % har kompenseret for de negative renter i 2020. Omkostninger til personale og administration er faldet med 4,6 % i forhold til 2019, hvilket især skyldes faldende lønomkostninger som følge af sygerefusioner samt faldende møde- og kursusaktiviteter som følge af Corona-udviklingen.

Sparekassen har hidtil ikke set væsentlige negative konsekvenser af Corona-udviklingen hos kunderne, da man næsten ikke er eksponeret mod de hårdest ramte kundegrupper. Der er fortsat gode økonomiske forhold hos de fleste af sparekassens kunder, hvorfor årets nedskrivninger på 888 t. kr. efter modregning af renter stammer fra et ledelsesmæssigt skøn på 1,26 mio. kr, da vi endnu ikke kender varigheden og de endelige Corona-konsekvenser for kunderne.

Kursreguleringer er positive med 543 t. kr., hvilket stammer fra en kursgevinst på 1,33 mio. kr. på aktiebeholdningen og et kurstab på 0,78 mio. kr. på obligationsbeholdningen. Sparekassens beholdning af værdipapirer udgør med udgangen af 2020 i alt 178 mio. kr. Langt størstedelen af dette beløb er placeret i korte obligationer med lav risiko. Klim Sparekasse investerer ikke i pantebreve og valuta.


Stigende forretningsomfang

På balancesiden er sparekassens udlån steget med 1,3 % til 183,9 mio. kr. Den beskedne stigning er trods alt tilfredsstillende i et svært marked med stor likviditet og pres på renterne. Hertil kommer statens hjælpepakker til erhvervskunderne, som har medført mindre træk på kreditterne. Der har været godt gang i finansiering af boligkøbssager og bilhandler, hvilket er glædeligt. Af hensyn til sparekassens fremtidige indtjening, håber vi på moderat vækst i udlånet de kommende år. Indlån er steget med 4,1 % til 392,2 mio. kr. Det samlede forretningsomfang (udlån, indlån og garantier) er steget med 2,8 % til 648,8 mio. kr. Ultimo 2020 kan den samlede egenkapital opgøres til 93,2 mio. kr, hvilket er en stigning på 5,8 %. Garantkapitalen er steget med 6,6 % til 14,9 mio. kr. fordelt på ca. 1.270 garanter.


Solvens og likviditet
Sparekassens solvens udgør herefter 29,5 % ultimo 2020, hvilket er en stigning på 2,2 % og blandt de allerhøjeste i Danmark. Solvensbehovet er opgjort til 11,95 %, hvilket giver Klim Sparekasse en overdækning på hele 17,5 %. Sparekassen er således godt forberedt til de nye større kapitalkrav i fremtiden.

Sparekassens overdækning på likviditet i forhold til LCR-reglerne udgør 2.010 %.

Overordnet er vi således meget tilfredse med sparekassens udvikling og glæder os over den store opbakning til vores lokale selvstændige sparekasse, hvor 87 % af kunderne kommer fra Thy, Hannæs, Han Herred og Vesthimmerland.


Budget 2021
Der forventes for 2021 et resultat før kursreguleringer, tab, nedskrivninger og skat på ca. 5 mio. kr., hvilket er et fald på ca. 800 t. kr. i forhold til resultatet for 2020. Der forventes pres på basisindtjeningen de kommende år.

 

Årsregnskab for Klim Sparekasse 2020

Hoved- og nøgletal fra årsregnskab 2020 (2019-tal i parentes)

 • Basisindtægter: 18,8 mio.kr. (19,7)
 • Driftsudgifter 12,9 mio.kr. (13,5)
 • Nedskrivninger på udlån 0,9 mio.kr. (0)
 • Resultat før skat 5,5 mio.kr. (11,1)
 • Udlån 183,9 mio.kr. (181,6)
 • Indlån 392,2 mio.kr. (376,9)
 • Egenkapital 93,2 mio.kr. (88,1)
 • Solvensprocent 29,5 (27,3)
 • Solvensbehovsprocent 12,0 (11,0)
 • Udlån i forhold til egenkapital 2,0 (2,1)
 • Likviditetsoverdækning i procent 2.009 (2.083)
 • Antal kunder 3.790 (3.760)
 • Antal garanter 1.270 (1.241)