+45 98 22 52 55

Følg os på de sociale medier 

Følg os på de sociale medier 

Seneste regnskab

Sparekassens halvårsresultat pr. 30. juni 2019

Hoved- og nøgletal fra halvårsregnskab 2019 (halvårstal 2018 i parentes)

 • Basisindtægter: 10,4 mio. kr. (9,4)
 • Driftsudgifter: 6,5 mio. kr. (6,1)
 • Nedskrivninger på udlån: +0,1 mio. kr. (-0,2)
 • Resultat før skat: 5,1 mio. kr. (3,7)
 • Udlån: 197,1 mio. kr. (185,4)
 • Indlån: 367,7 mio. kr. (353,6)
 • Egenkapital: 81,5 mio. kr. (74,1)
 • Solvensprocent: 23,3 (22,3)
 • Solvensbehovsprocent: 11,9
 • Udlån i forhold til egenkapital: 2,4
 • Likviditetsoverdækning i procent: 346

Læs uddybende kommentarer til halvårsregnskabet her

Se halvårsrapport 2019 i pdf-udgave her

Sparekassens årsresultat pr. 31. december 2018

Hoved- og nøgletal fra årsregnskab 2018 (2017-tal i parentes)

 • Basisindtægter: 18,6 mio. kr. (17,9)
 • Driftsudgifter: 12,7 mio. kr. (11,2)
 • Nedskrivninger på udlån: 0,3 mio. kr. (0,8)
 • Resultat før skat: 6,0 mio. kr. (8,2)
 • Udlån: 191,1 mio. kr. (170,1)
 • Indlån: 357,7 mio. kr. (336,1)
 • Egenkapital: 77,1 mio. kr. (71,7)
 • Solvensprocent: 22,6 (22,4)
 • Solvensbehovsprocent: 11,9 (10,5)
 • Udlån i forhold til egenkapital: 2,5 (2,4)
 • Likviditetsoverdækning i procent: 540,0 (374,9)
 • Antal kunder: 3.950 (3.800)
 • Antal garanter: 1.195 (1.175)

Se årsrapport 2018 i pdf-udgave

Se regnskabshistorik 2014-18 i pdf-udgave (A3 format)

Regnskabshistorik

Sparekassens årsresultat pr. 31. december 2018 (se regnskabshistorik 2014-18 i pdf-udgave A3)

Resultat- og totalindkomstopgørelse

 

 

 

 

31.12.2018

30.06.2018

31.12.2017

Renteindtægter

12.507

6.155

12.297

Renteudgifter

-458

-249

-598

Netto renteindtægter

12.049

5.906

11.699

 

 

 

 

Udbytte af aktier m.v.

221

215

59

Gebyr- og provisionsindtægter

6.516

3.325

6.257

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter

-150

-74

-143

Netto rente- og gebyrindtægter

18.636

9.372

17.872

Kursreguleringer

151

410

2.454

Andre driftsindtægter

 

-4

129

Udgifter til personale og administration

-12.705

-6.100

-11.178

Af- og nedskrivning på materielle aktiver

-294

-144

-245

Andre driftsudgifter

-7

-7

-7

Nedskrivninger på udlån m.v.

-261

184

-803

Resultat før skat

6.042

3.711

8.222

Skat

-951

-816

-1.483

Årets/periodens resultat

5.091

2.895

6.739

 

 

 

 

Totalindkomstopgørelse

 

 

 

Periodens resultat

5.091

2.895

6.739

Årets/periodens totalindkomst

5.091

2.895

6.739

 

 

 

 

Forslag til resultatdisponering

 

 

 

Udbytte for regnskabsåret/-perioden

352

 

338

Overført til egenkapital

4.739

2.895

6.401

I alt

5.091

2.895

6.739

 

 

 

 

Balance

 

 

 

Aktiver

31.12.2018

30.06.2018

31.12.2017

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

53.086

53.849

38.524

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

36.080

35.979

32.325

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi

 

89

 

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

191.141

185.424

170.103

Obligationer til dagsværdi

127.177

126.586

137.442

Aktier m.v.

25.366

28.494

27.925

Grunde og bygninger i alt

1.500

1.530 

1.560 

Domicilejendomme

1.500

1.530

1.560

Øvrige materielle aktiver

717

793

813

Aktuelle skatteaktiver

1.412

20

53

Udskudte skatteaktiver

15

 

 

Midlertidigt overtagne aktiver

 

 

 

Andre aktiver

2.593

1.213

1.806

Periodeafgrænsningsposter

1.607

848

1.488

Aktiver i alt

440.694

434.825

412.039

 

 

 

 

Passiver

31.12.2018

30.06.2018

31.12.2017

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker                                 

 

10

 

Indlån og anden gæld

357.738

353.644

336.115

Aktuelle skatteforpligtelser

 

 

 

Midlertidigt overtagne forpligtelser

 

 

 

Andre passiver

5.219

6.519

4.125

Periodeafgrænsningsposter

81

100

100

Gæld i alt

363.038

360.273

340.340

 

 

 

 

Hensatte forpligtelser

 

 

 

Hensættelser til udskudt skat

 

10

10

Hensættelser til tab på garantier

582

330

 

Andre hensatte forpligtelser

 

29

 

Hensatte forpligtelser i alt

582

369

10

 

 

 

 

Efterstillede kapitalindskud

 

 

 

Efterstillede kapitalindskud

 

 

 

Efterstillede kapitalindskud i alt

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital

 

 

 

Garantkapital

12.549

11.946

11.591

Overført overskud eller underskud fra tidligere år

64.173

59.342

53.359

Forslået udbytte

352

 

338

Overført af periodens resultat

 

2.895

6.401

Egenkapital i alt

77.074

74.183

71.689

Passiver i alt

440.694

434.825

412.039

 

 

 

 

Ikke-balanceførte poster

 

 

 

Garantier

64.470

69.870

77.723

Solvensprocent

22,6

22,3

22,4

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok