+45 98 22 52 55

Følg os på de sociale medier 

Følg os på de sociale medier 

Seneste regnskab

Sparekassens halvårsresultat pr. 30. juni 2018

Hoved- og nøgletal fra halvårsregnskab 2018 (2017-tal i parentes)

Basisindtægter: 9,4 mio. kr. (8,7)

Driftsudgifter: 6,1 mio. kr. (5,6)

Nedskrivninger på udlån: -0,2 mio. kr. (0,6)

Resultat før skat: 3,7 mio. kr. (3,8)

Udlån: 185,4 mio. kr. (169,3)

Indlån: 353,6 mio. kr. (334,8)

Egenkapital: 74,2 mio. kr. (67,6)

Solvensprocent: 22,3 (21,6)

Solvensbehovsprocent: 10,5

Udlån i forhold til egenkapital: 2,5 (2,5)

Likviditetsoverdækning i procent: 364,6 (370,9)

Antal kunder: 3.850

Antal garanter: 1.130

Se halvårsrapport 2018 i pdf-udgave

Se regnskabshistorik 2014-18 i pdf-udgave

De to seneste offentliggjorte regnskaber

Sparekassens halvårsresultat pr. 30. juni 2018 (se regnskabshistorik 2014-18 i pdf-udgave)
Resultat- og totalindkomstopgørelse    
  30.06.2018 31.12.2017
Renteindtægter 6.155 12.297
Renteudgifter -249 -598
Netto renteindtægter 5.906 11.699
     
Udbytte af aktier m.v. 215 59
Gebyr- og provisionsindtægter 3.325 6.257
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -74 -143
Netto rente- og gebyrindtægter 9.372 17.872
Kursreguleringer 410 2.454
Andre driftsindtægter -4 129
Udgifter til personale og administration -6.100 -11.178
Af- og nedskrivning på materielle aktiver -144 -245
Andre driftsudgifter -7 -7
Nedskrivninger på udlån m.v. 184 -803
Resultat før skat 3.711 8.222
Skat -816 -1.483
Årets/periodens resultat 2.895 6.739
     
Totalindkomstopgørelse    
Periodens resultat 2.895 6.739
Årets/periodens totalindkomst 2.895 6.739
     
Forslag til resultatdisponering    
Udbytte for regnskabsåret/-perioden   338
Overført til egenkapital 2.895 6.401
I alt 2.895 6739
     
Balance    
Aktiver 30.06.2018 31.12.2017
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 53.849 38.524
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 35.979 32.325
Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 89  
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 185.424 170.103
Obligationer til dagsværdi 126.586 137.442
Aktier m.v. 28.494 27.925
Grunde og bygninger i alt    
Domicilejendomme 1.530 1.560
Øvrige materielle aktiver 793 813
Aktuelle skatteaktiver 20 53
Udskudte skatteaktiver    
Midlertidigt overtagne aktiver    
Andre aktiver 1.213 1.806
Periodeafgrænsningsposter 848 1.488
Aktiver i alt 434.825 412.039
     
Passiver 30.06.2018 31.12.2017
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker                                  10  
Indlån og anden gæld 353.644 336.115
Aktuelle skatteforpligtelser    
Midlertidigt overtagne forpligtelser    
Andre passiver 6.519 4.125
Periodeafgrænsningsposter 100 100
Gæld i alt 360.273 340.340
     
Hensatte forpligtelser    
Hensættelser til udskudt skat 10 10
Hensættelser til tab på garantier 330  
Andre hensatte forpligtelser 29  
Hensatte forpligtelser i alt 369 10
     
Efterstillede kapitalindskud    
Efterstillede kapitalindskud    
Efterstillede kapitalindskud i alt    
     
Egenkapital    
Garantkapital 11.946 11.591
Overført overskud eller underskud fra tidligere år 59.342 53.359
Forslået udbytte   338
Overført af periodens resultat 2.895 6.401
Egenkapital i alt 74.183 71.689
Passiver i alt 434.825 412.039
     
Ikke-balanceførte poster    
Garantier 69.870 77.723
Solvensprocent 22,3 21,6

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok