+45 98 22 52 55

Følg os på de sociale medier 

Følg os på de sociale medier 

Seneste regnskab

Tilfredshed med 2023


Klim Sparekasse er kommet godt ud af 2023. Så godt, at sparekassen kan præsentere et tilfredsstillende resultat før skat på 12,7 mio. kr. mod 0,6 mio. kr. i 2022


Resultatet tager afsæt i en god basisindtjening, positive kursreguleringer og beskedne nedskrivninger. Specielt renteindtægterne stiger pænt, som følge af Nationalbankens renteforhøjelser og stigende markedsrenter.

”Vi ser en god tilgang af nye kunder og garanter. Vi er naturligvis glade og stolte, men også meget ydmyge over den tillid, som kunderne viser os. Og vi gør os umage hver eneste dag, for at give kunderne de bedste muligheder, løsninger og vilkår. Alle medarbejdere yder en kæmpe indsats, som de med rette kan være stolte af,” siger adm. direktør Alex Andersen.

Aktiviteten har været fin om end lidt lavere end i 2022. Aktivitetsniveauet har ført til et mindre fald i gebyr- og provisionsindtægterne på 6,2 %. I forhold til samme periode sidste år, så har flere kunder været afventende i forhold konsekvenserne af specielt det høje renteniveau, men også den høje inflation.

Fonds- og valutabeholdningen har givet en samlet kursgevinst på 4 mio.kr., mod et kurstab på 5,8 mio. kr. i 2022. Sparekassens beholdning af sektoraktier har givet en gevinst på 1,7 mio.kr., og beholdningen af obligationer en gevinst på 2,3 mio.kr. Sparekassens obligationsbeholdning på 156 mio.kr. forvaltes af en ekstern kapitalforvalter med et forsigtigt investeringsmandat.

De samlede udgifter til personale og administration udgør 16,5 mio.kr. mod sidste års 15,8 mio.kr., svarende til en stigning på 4,6 %. Specielt stigende omkostninger til it-udvikling og implementering, er hovedårsagen til udviklingen.

Nedskrivninger på udlån udgør netto 1,6 mio. kr., hvor det i 2022 var en indtægt på 1,6 mio. kr. Sparekassens kunder har generelt en god økonomi og sparekassen har kun set begrænset negative indvirkninger, som følge af stigende renter og inflation. ”Vi er stort set ikke eksponeret mod de mest følsomme brancher på erhvervssiden, og blandt privatkunderne ser vi kun få negative konsekvenser, da mange har en stærk økonomi og en god likviditet, ”siger adm. direktør Alex Andersen. Tidligere afsatte beløb fastholdes, idet de geopolitiske spændinger rundt omkring i verden kan medføre nye usikkerheder for kundernes økonomi.

 

Balancen

Udlån udgør pr. 31. december 2023 202,2 mio.kr., hvilket er en stigning på 9,4 % i forhold til 31. december 2022. 42 % af sparekassens udlån kommer fra erhvervskunder. Landbrug og fiskeri udgør til sammen ca. 18,7 % af det samlede udlån. 85 % af sparekassens udlån stammer fra sparekassens primære markedsområde.

Indlån udgør 435,4 mio.kr., hvilket er en stigning på 10,4 % i forhold til 31. december 2022.

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2023 110 mio.kr., hvilket er en stigning på 9,9 % i forhold til 31. december 2022. Indbetalt garantkapital udgør 16,2 mio.kr. af egenkapitalen.

Garantier er opgjort til 64,5 mio.kr., hvilket er et fald på 8,9 % i forhold til 31. december 2022. Her er det primært antallet af konverteringer af kreditforeningslån, der er faldet.

I forhold til 31. december 2022 er balancen steget med 10,6 % til 554 mio.kr.

Sparekassens solvens udgør herefter 38,4 %. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 12,5 og sparekassens samlede kapitalkrav incl. NEP-tillæg udgør 21,5%. Overdækningen på 16,9 % er således blandt de største i Danmark. Likviditetsoverdækningen i sparekassen udgør 3.532 %, og udlån i forhold til egenkapital udgør kun faktor 1,8, hvilket understreger, at sparekassen er særdeles solid og godt polstret til at imødekomme alle kendte fremtidige kapitalkrav.

 

Generelle forhold

Bestyrelsen indstiller, at sparekassens garanter får udbetalt 5,0 % i rente af garantkapitalen for 2023. ”Det er fantastisk, at vi kan give noget tilbage til den tredjedel af vores mest loyale og trofaste kunder, nemlig garanterne. Og jeg synes bestemt, at bestyrelsen indstilling på 5% i forrentning, er et fornuftigt og konkurrencedygtigt afkast,” siger Alex Andersen.

 

Forventninger til 2024

Sparekassen står et godt sted, men kigger ind i let faldende rentemarginal og stigende omkostninger i 2024. På den baggrund forventes et resultat af den primære drift (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og skat) i intervallet 7,0 – 9,5 mio.kr.