+45 98 22 52 55

 

Følg os på de sociale medier 

 

 

Følg os på de sociale medier 

 

Seneste regnskabStor tilfredshed med regnskabet for Klim Sparekasse

Klim Sparekasse med 11 ansatte er meget tilfredse med et overskud på kr. 7.100.000 før skat for 2021. Resultatet er ca. 30 % over resultatet for 2020.

Indtjeningen før kursreguleringer, nedskrivninger og skat var budgetteret til 5 mio.kr. Denne post endte i 5,4 mio.kr. svarende til 9 % over det forventede.

Sparekassen har en stor overskudslikviditet, hvoraf en væsentlig del er placeret til negativ forrentning i Nationalbanken. Netto renteindtægterne er steget 2 % hvilket især stammer fra kundernes betaling af negative indlånsrenter. Der har i 2021 været en stigning i gebyr- og provisionsindtægter på 12 % til 7,9 mio.kr.

Omkostninger til personale og administration er steget med 10 % i forhold til 2020, hvilket skyldes både stigende lønomkostninger og stigende IT- og administrationsomkostninger. Som et mindre pengeinstitut bliver man i højere og højere grad afhængig af hjælp til løsning af stigende administrative opgaver og implementeringer af nye IT-systemer.

Sparekassen har hidtil ikke set væsentlige negative konsekvenser af Covid-19 udviklingen hos kunderne, da man ikke er særlig eksponeret mod de hårdest ramte kundegrupper. Vi har dog fastholdt et ledelsesmæssigt skøn fra 2020 på nedskrivninger vedr. Covid-19 på 1,26 mio.kr. da vi endnu ikke kender varigheden af krisen og de endelige konsekvenser for kunderne.

Der er fortsat gode økonomiske forhold hos de fleste af sparekassens kunder, hvorfor årets nedskrivninger udgør en indtægt på 366 t.kr.

Kursreguleringer er positive med 1,3 mio.kr. som stammer fra en kursgevinst på aktiebeholdningen på 3 mio.kr. og et kurstab på obligationsbeholdningen på 1,7 mio.kr. Sparekassens beholdning af værdipapirer udgør med udgangen af 2021 i alt 178 mio.kr. Af dette beløb er 151 mio.kr. placeret i korte obligationer med lav risiko, og 21 mio.kr. i beholdningen af aktier i samarbejdsselskaber. Klim Sparekasse investerer ikke i pantebreve og valuta.

Forretningsomfang

På balancesiden er sparekassens udlån faldet med 2 % til 180 mio.kr. Statens hjælpepakker til erhvervskunderne er hovedårsagen til faldet, da det har medført mindre træk på mange kreditter. 36 % af sparekassens udlån stammer fra erhverv. Der har været godt gang i finansiering af boligkøbssager og bilhandler, hvilket er glædeligt. Af hensyn til sparekassens fremtidige indtjening, håber vi på vækst i udlånet de kommende år. Indlån er faldet med 6 % til 368 mio.kr. som følge af stigende investeringsaktivitet. Det samlede forretningsomfang (udlån, indlån og garantier) er faldet med 3 % til 627 mio.kr. Ultimo 2021 kan den samlede egenkapital opgøres til 99,6 mio.kr, hvilket er en stigning på 7 %. Af egenkapitalen udgør garantkapital 15,8 mio.kr. fordelt på ca. 1.300 garanter.

Solvens og likviditet

Sparekassens solvens udgør herefter 33 % ultimo 2021, hvilket er en forøgelse på 3,5 % i forhold til udgangen af 2020. Solvensbehovet er opgjort til 12,4 %, hvilket giver Klim Sparekasse en overdækning på hele 20,6 %. Sparekassen er således godt forberedt til fremtidens nye større kapitalkrav. Sparekassens overdækning på likviditet i forhold til LCR-reglerne udgør 1.852 %

Overordnet er vi således meget tilfredse med sparekassens udvikling og glæder os over den store opbakning til vores lokale selvstændige sparekasse, hvor 87 % af kunderne kommer fra Thy, Hannæs, Han Herred og Vesthimmerland.

Budget 2022

Der forventes for 2022 et resultat før kursreguleringer, tab, nedskrivninger og skat på ca. 5,5 mio.kr., hvilket således er næsten uændret i forhold til resultatet for 2021.

ÅRSREGNSKAB FOR KLIM SPAREKASSE

Hoved- og nøgletal fra årsregnskab 2021 (2020-tal i parentes)

Basisindtægter: 19,8 mio.kr. (18,8)
Driftsudgifter 14,1 mio.kr. (12,9)
Nedskrivninger på udlån +0,4 mio.kr. (0,9)
Resultat før skat 7,1 mio.kr. (5,5)
Udlån 180,3 mio.kr. (183,9)
Indlån 368,1 mio.kr. (392,2)
Egenkapital 99,6 mio.kr. (93,2)
Solvensprocent 33,0 (29,5)
Solvensbehovsprocent 12,4 (12,0)
Udlån i forhold til egenkapital 1,8 (2,0)
Likviditetsoverdækning i procent 1.852 (2.009)
Antal kunder 3.840 (3.790)
Antal garanter 1.300 (1.270)