+45 98 22 52 55

Følg os på de sociale medier 

Følg os på de sociale medier 

Seneste regnskab

Sparekassens årsresultat pr. 31. december 2017

Hoved- og nøgletal fra årsregnskab 2017 (2016-tal i parentes)

Basisindtægter: 17,9 mio. kr. (16,7)

Driftsudgifter: 11,2 mio. kr. (10,8)

Nedskrivninger på udlån: 0,8 mio. kr. (0,9)

Resultat før skat: 8,2 mio. kr. (6,6)

Udlån: 170,1 mio. kr. (161,8)

Indlån: 336,1 mio. kr. (351,8)

Egenkapital: 71,7 mio. kr. (64,9)

Solvensprocent: 22,4 (21,6)

Solvensbehovsprocent: 10,5 (10,8)

Udlån i forhold til egenkapital: 2,4 (2,5)

Likviditetsoverdækning i procent: 374,9 (398,9)

Antal kunder: 3.800 (3.690)

Antal garanter: 1.175 (1.160)

Se årsrapport 2017 i pdf-udgave

 

Se regnskabshistorik i pdf-udgave

 

Resultat- og totalindkomstopgørelse

 

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2015

31.12.2014

 30.06.2014

Renteindtægter

6.169

12.327

6.189

12.840

6.448

13.920

6.937

Renteudgifter

-345

-812

-395

-1.364

-820

-2.213

-1.100

Netto renteindtægter

5.824

11.515

5.794

11.476

5.628

11.707

5.837

Udbytte af aktier m.v.

40

482

479

45

38

279

284

Geby- og provisionsindtægter

2.905

4.850

2.585

5.070

2.983

4.539

2.251

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter

-75

-143

-72

-137

-68

-164

-103

Netto rente- og gebyrindtægter

8.694

16.704

8.786

16.454

8.581

16.361

8.269

Kursreguleringer

1.280

1.689

451

92

595

1.310

3.384

Andre driftsindtægter

0 71          

Udgifter til personale og administration

5.631

-10.811

-5.441

-9.630

-4.995

-9.556

-4.671

Af- og nedskrivning på materielle aktiver

5

-218

-108

-263

-122

-290

-149

Andre driftsudgifter

-7

-8

-8

-593

-293

-564

-283

Nedskrivning på udlån m.v.

570

-857

-549

-985

-475

-816

-1.375

Resultat før skat

3.771

6.570

3.131

5.075

3.291

6.445

5.175

Skat

830

-1.377

-689

-845

-773

-1.015

-1.268

Periodens resultat

2.941

5.193

2.442

4.230

2.518

5.430

3.907

Totalindkomstopgørelse

         

 

 

Periodens resultat

2.941

5.193

2.442

4.230

2.518

5.430

3.907P

Periodens totalindkomst

2.941

5.193

2.442

4.230

2.518

5.430

3.907 

Forslag til resultatdisponering

         

 

 

Udbytte for regnskabsperioden

0

331

0

329

0

332

Overført til egenkapital

2.941

4.862

2.442

3.901

2.518

5.098

3.907 

I alt

2.941  

2.442

4.230

2.518

5.430

3.907 

Balance

Aktiver

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2015

31.12.2014

 30.06.2014

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

47.293

52.328

53.597

61.766

28.134

3.184

4.159

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

23.259

39.854

34.786

27.323

15.664

31.659

46.060

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

169.381

161.842

157.724

150.865

153.485

152.348

150.247

Obligationer til dagsværdi

136.834

137.312

134.764

130.736

161.515

159.754

139.227

Aktier m.v.

26.016

25.909

23.719

18.795

18.015

16.139

17.295

Grunde og bygninger i alt

  1.620  

1.680

     

Domicilejendomme

1.590

1.620

1.650

1.680

1.710

1.740

1.770

Øvrige materielle aktiver

848

613

651

288

399

428

406

Aktuelle skatteaktiver

265

0

75

186

58

322

Udskudte skatteaktiver

46

46

79

79

53

54

40

Midlertidigt overtagne aktiver

Andre aktiver

432

1.176

432

987

 

378

 

1.629

 

1.454

 

1.027

 

1.772

Periodeafgrænsningsposter

700

1.225

639

1.123

231

1.090

225

Aktiver i alt

407.840 422.168 408.062 394.470 

380.718

367.745

361.201

 

Passiver

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2015 

31.12.2014

 30.06.2014

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker                                 

12

12

12

4.545

 3.012

11.012

10.012

Indlån og anden gæld

334.776

351.756

341.777

325.317

315.534 

295.446

290.644

Aktuelle skatteforpligtelser

268 268  

0

     

Midlertidigt overtagne forpligtelser

432 432  

0

     

Andre passiver

4.661

4.736

4.122

4.683

3.802 

5.088

4.945

Periodeafgrænsningsposter

72

79

45

87

91 

83

71

Gæld i alt

340.221

357.283

345.956

334.632

322.439 

311.711

306.508

Egenkapital

       

 

 

 

Garantkapital

11.319

11.195

11.167

11.013

11.166 

11.107

11.289

Overført overskud eller underskud fra tidligere år

53.359

53.359

48.497

48.496

44.595 

39.497

39.497

Forslået udbytte

Overført af periodens resultat

0

2.941

331

4.862

0

2.442

329

 

0

 

332

 

0

 

Egenkapital i alt

67.619

64.885

62.106

59.838

58.279 

56.034

54.693

Passiver i alt

407.840

422.168

408.062

394.470

380.718 

367.745

361.201

 

       

 

 

Ikke-balanceførte poster

       

 

 

Garantier

56.229 57.971 53.164 37.372 

34.822 

29.005

32.204

Solvensprocent

21,6 21,6 21,1 21,9 

20,8 

22,4

19,8

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok