+45 98 22 52 55

Følg os på de sociale medier 

Følg os på de sociale medier 

08-03-2018

Rekordregnskab i Klim Sparekasse

Bestyrelse og ledelse i Klim Sparekasse, der har 10 ansatte, er særdeles tilfreds med et overskud for 2017 på 8.222.000 kroner før skat. Der er tale om en forbedring på 1.652.000 kroner i forhold til 2016.

Egenkapitalforrentningen før skat udgør 12 pct.

På trods af den nuværende meget lave forrentning af sparekassens store overskudslikviditet udvikler sparekassens basisindtjening sig fortsat positivt, idet netto rente- og gebyrindtægterne er steget med 7 pct. til 17,9 mio. kroner − det hidtil bedste i sparekassens historie.

En flot tilgang af nye kunder samt svagt stigende udlån i 2017 understøtter den positive udvikling.

Omkostninger til personale og administration er steget med 3,4 pct. i forhold til 2016, hvilket skyldes stigende omkostninger til it, konstant forøgede administrative opgaver samt ansættelse af mere personale.

Forbedrede samfundskonjunkturer medvirker til et lille fald i årets nedskrivninger, som falder med 6,3 pct. til 803.000 kroner.

Kursreguleringer er positive med 2.454.000 kroner, hvilket næsten udelukkende stammer fra sparekassens beholdning af aktier i samarbejdsselskaber. I 2016 udviste denne post en kursgevinst på 1.689.000 kroner.  Sparekassens beholdning af værdipapirer udgør med udgangen af 2017 i alt 165 mio. kroner. Langt størstedelen af dette beløb er placeret i korte obligationer med lav risiko. Klim Sparekasse investerer ikke i pantebreve og valuta.

 

Stigende forretningsomfang

På balancesiden er sparekassens udlån steget med 5,1 pct. til 170 mio. kroner. Fremgangen skyldes en stigende optimisme blandt såvel erhvervs- som privatkunder Der har været en flot fremgang i finansiering af bolighandler og bilhandler. Det er meget positivt for sparekassens fremtidige indtjening.

Indlån er faldet med 4,5 pct. til 336 mio. kroner som følge af en væsentlig forøget interesse for køb af værdipapirer. Det samlede forretningsomfang − udlån, indlån og garantier − er steget med 2,2 pct. til 584 mio. kroner.

Ultimo 2017 kan den samlede egenkapital opgøres til 71,7 mio. kroner, hvilket er en stigning på 10,5 pct. Garantkapitalen er steget med 3,5 pct. til 11,6 mio. kroner fordelt på ca. 1.175 garanter.

 

Solvens og likviditet

Sparekassens solvens udgør 22,4 pct. ultimo 2017,og solvensbehovet er opgjort til 10,5 pct., hvilket giver Klim Sparekasse en overdækning på hele 11,9 pct. Man er således godt forberedt til nye, større kapitalkrav i fremtiden.

En overdækning på 375 pct. i forhold til lovkrav om likviditet gør ligeledes sparekassen meget solid.

Overordnet er vi således særdeles tilfredse med udviklingen for Klim Sparekasse og glæder os over den store og forøgede opbakning til vores lokale sparekasse, som er det eneste selvstændige pengeinstitut i Han Herred med Jammerbugt, Vesthimmerland og det nordlige Thy som sit primære markedsområde. Sparekassens historie går tilbage til 1877.

 

Budget 2018

Der forventes for 2018 en noget lavere basisindtjening som følge af fortsat stigende omkostninger, det lave renteniveau og en forøget konkurrence.

Henrik Agesen
direktør
Telefon 96 18 01 31
Mobil 21 72 92 57

 

ÅRSREGNSKAB 2017 FOR KLIM SPAREKASSE

Hoved- og nøgletal fra årsregnskab 2017 (2016-tal i parentes)

Basisindtægter: 17,9 mio. kr. (16,7)

Driftsudgifter: 11,2 mio. kr. (10,8)

Nedskrivninger på udlån: 0,8 mio. kr. (0,9)

Resultat før skat: 8,2 mio. kr. (6,6)

Udlån: 170,1 mio. kr. (161,8)

Indlån: 336,1 mio. kr. (351,8)

Egenkapital: 71,7 mio. kr. (64,9)

Solvensprocent: 22,4 (21,6)

Solvensbehovsprocent: 10,5 (10,8)

Udlån i forhold til egenkapital: 2,4 (2,5)

Likviditetsoverdækning i procent: 374,9 (398,9)

Antal kunder: 3.800 (3.690)

Antal garanter: 1.175 (1.160)

Se hele årsrapporten her i pdf-udgave

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok