+45 98 22 52 55

 

Følg os på de sociale medier 

 

 

Følg os på de sociale medier 

 

13-09-2022

Regnskab præget af rentestigninger for 1. halvår 2022

Klim Sparekasse kommer ud af første halvår 2022 med en tilfredsstillende basisindtjening når der ses bort fra engangsudgifter til rekruttering og negative kursreguleringer. De kraftige rentestigninger som følge af stigende inflation i samfundet har medført betydelige kurstab på sparekassens obligationsbeholdning, hvilket bringer halvårsregnskabet i minus. Vi kan registrere en fortsat tilfredsstillende tilgang af nye kunder, hvilket er godt for den fremtidige indtjening. Sparekassens primære markedsområde strækker sig mellem Thisted og Aabybro samt Aars mod syd.


Resultatopgørelsen
Nettorente- og gebyrindtægter er steget med 0,4 % til 10,6 mio.kr. i forhold til samme periode sidste år, som primært skyldes mange boligkøbssager og sager med omlægning af kreditforeningslån. I forhold til tidligere regnskaber har opkrævning af negative renter på en del af kundernes indlån medført, at der nu er bedre balance i forhold til sparekassens betaling af negative renter til Nationalbanken. Netto renteindtægterne falder dog 2,1 % i forhold til 30. juni 2021, som følge af faldende udlån og forøget konkurrence i markedet.

Fonds- og valutabeholdningen har givet et samlet kurstab på 4,5 mio.kr., hvor denne post i 2021 udviste en kursgevinst på 876 t.kr. Kursgevinster på sparekassens beholdning af aktier udgør 359 t.kr. mio.kr., og beholdningen af obligationer udviser et kurstab på 4,9 mio.kr. Sparekassens obligationsbeholdning på 127 mio.kr. forvaltes af 2 eksterne kapitalforvaltere med forsigtige investeringsrammer, men de voldsomst stigende renter har på trods heraf medført det nævnte kurstab.   

De samlede udgifter til personale og administration udgør 7,5 mio.kr. mod sidste års 7 mio.kr., svarende til en stigning på 6,5 %. Rekruttering af ny direktør samt stigende omkostninger til it-udvikling, administration og support er hovedårsagen.   

På posten nedskrivninger på udlån kan netto indtægtsføres 396 t.kr., hvor der i 2021 var en indtægt på 278 t.kr. på denne post. Sparekassens kunder har generelt fået en bedre økonomi i den seneste periode. Sparekassen har endnu ikke set mærkbare negative eftervirkninger på kundernes engagementer på grund af Covid-19, hvorfor vi ikke har fundet anledning til at forøge denne post yderligere. Vi er næsten ikke eksponeret i de mest følsomme brancher på erhvervssiden, og blandt privatkunderne ser vi kun få negative konsekvenser, da mange har en stærk økonomi og en god likviditet. Tidligere afsatte beløb til Covid-19 fastholdes dog indtil videre, idet situationen i Ukraine kan medføre nye usikkerheder i kundernes økonomi.          


Balancen
Udlån udgør pr. 30. juni 2022 183,6 mio.kr., hvilket er et fald på 3,7 % i forhold til 1. halvår 2021, men en stigning på 1,8 % i forhold til ultimo 2021. 37 % af sparekassens udlån kommer fra erhvervskunder. Landbrug og fiskeri udgør til sammen ca. 17 % af det samlede udlån. 88 % af sparekassens udlån stammer fra sparekassens primære kundeområder.

Indlån udgør 379 mio.kr., hvilket er et fald på 0,4 % i forhold til 1. halvår 2021 og en stigning på 2,9 % i forhold til ultimo 2021.  

Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2022 98,7 mio.kr., hvilket er en stigning på 1,3 % i forhold til 30. juni 2021. Indbetalt garantkapital udgør 16 mio.kr. af egenkapitalen.

Garantierne er opgjort til 96,6 mio.kr., hvilket er en stigning på 28 % i forhold til 30. juni 2021, hvilket bekræfter, at der har været en høj aktivitet med bolighandler og kreditforeningssager.

I forhold til 1. halvår af 2021 er balancen faldet 0,2 % til 483 mio.kr.

Sparekassens solvens udgør nu 33,6 %, hvor lovens mindstekrav udgør 8 %. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 13,6 % incl. et Covid-19 tillæg på 0,5 %. Overdækningen på 20 % er således blandt de største i Danmark. Likviditetsoverdækningen i Klim Sparekasse udgør 2.028 %, og udlån i forhold til egenkapital udgør kun faktor 1,9, hvilket dokumenterer, at sparekassen er særdeles solid og godt polstret til at imødekomme fremtidens forøgede kapitalkrav.  


Generelle forhold
Vi er særdeles tilfredse og stolte over den store opbakning fra såvel bestående som nye kunder til vores lokale og selvstændige sparekasse med 11 ansatte. 88 % af sparekassens ca. 4.000 kunder er som nævnt hjemmehørende i det primære markedsområde. Sparekassen har ca. 1.325 garanter, som har fået udbetalt 2,5 % i rente af garantkapitalen for 2021.     

Sparekassen forventer, at årsresultatet af den primære drift (resultat før kursreguleringer og nedskrivninger) bliver i størrelsesorden 5,5 mio.kr. hvilket er uændret i forhold til tidligere udmeldt, men negative kursreguleringer forventes dog at påvirke årsresultatet i negativ retning.  

Sparekassen har i første halvår af 2022 haft ordinært besøg af Finanstilsynet, hvilket ikke har ført til ændringer af nedskrivningsbehovet, men sparekassens solvensbehov er hævet med 1,3%, hvilket er indregnet i det opgjorte solvensbehov pr. 30. juni 2022.

Se halvårsrapporten i pdf-udgave her